U skladu s čl. 60 Zakona o zaštiti potrošača (NN, 19/22), Planet Zoe d.o.o. daje potrošačima sljedeće obavijesti:

Naziv i sjedište trgovca: Planet Zoe d.o.o., Fausta Vrančića 12, Velika Gorica, OIB: 94859048874, tel. 01 6255498, 6260289, email: narudzbe(et)planetzoe(točka)com

Na mrežnim stranicama Planet Zoe d.o.o. i u pisanim narudžbenicama navedena su glavna obilježja robe koja je predmet kupoprodaje, kao i iznos maloprodajne cijene.

Troškove dostave za robu koju potrošač naruči korištenjem sredstava daljinske komunikacije snosi potrošač u iznosu 4 eura za narudžbe unutar teritorija Republike Hrvatske čija je vrijednost do 39 eura, a prodavatelj za narudžbe u iznosu iznad 39 eura.

Robu naručenu sredstvima daljinske komunikacije potrošač je dužan platiti virmanski po ponudi u roku od 5 radnih dana od dana narudžbe; pouzećem prilikom primopredaje paketa.

Naručenu robu Planet Zoe d.o.o. će isporučiti potrošaču putem pružatelja poštanskih usluga bez odgađanja, uobičajeno u roku do 7 dana, a najkasnije u roku od 30 od dana primitka narudžbe, a ako isporuku ne može izvršiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti potrošača, koji može ostaviti naknadni rok za isporuku ili pisanim putem izjaviti da raskida ugovor.

Ugovor prestaje važiti ispunjenjem ugovornih obveza ugovornih strana u rokovima određenim ovom obaviješću ili raskidom u skladu s ovom obaviješću i zakonom.

Planet Zoe d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke robe u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

Ova obavijest odnosi se na ugovore o kupoprodaji robe i na ugovore koji za predmet imaju digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na tjelesnom mediju (kao prilog tiskanom djelu ili samostalni predmet kupoprodaje).

Ako je predmet ugovora digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na tjelesnom mediju, potrošač dobiva korisnički kod koji mu omogućuje pristup digitalnom sadržaju online i može ga instalirati na dva različita operativna sustava: Windows 7, 8, 10 ili Mac OS i android (minimalna verzija 2.3). Detaljne funkcionalnosti digitalnog sadržaja, zaštita autorskih prava, tehnička podrška i drugo, sadržani su u ugovoru koji potrošač sklapa s trgovcem aktiviranjem korisničkoga koda.

Prema članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača roba predana u posjed. Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti Planet Zoe d.o.o.  o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na mrežnoj stranici trgovca ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, poslane poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom (u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona, telefaksa i adresa elektroničke pošte, te ugovor/narudžba koji potrošač raskida). U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu Planetu Zoe d.o.o. neoštećenu, bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka naprijed navedenog roka poslao robu trgovcu. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju jednostranog raskida ugovora elektroničkim putem Planet Zoe d.o.o. će bez odgađanja poslati potrošaču pisanu potvrdu o primitku izjave o raskidu.

Planet Zoe d.o.o. dužan je bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača o jednostranom raskidu ugovora, vratiti potrošaču iznos plaćen za robu, ali ne prije nego što mu roba bude vraćena. Povrat novca bit će izvršen uplatom na račun potrošača. U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju Planet Zoe d.o.o. nije obvezan prihvatiti povrat takve robe. U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, Planet Zoe d.o.o. ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučajevima iz čl. 86 Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22), tj. ako je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, a ispunjenje ugovora je započelo uz izričit pristanak potrošača, te uz potvrdu potrošača da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, kao i svim ostalim slučajevima iz čl. 86. Zakona o zaštiti potrošača.

Potrošač ima pravo podnijeti pritužbu – pisani prigovor u poslovnom prostoru Planet Zoe d.o.o. ili putem pošte na naprijed navedenu adresu ili na e-mail: narudzbe(et)planetzoe(točka)hr. Planet Zoe d.o.o. odgovorit će na pritužbu u roku od 15 dana od dana primitka.

U slučaju spora potrošač i Planet Zoe d.o.o. isti će pokušati riješiti mirnim putem, na način da je potrošač koji nije zadovoljan pisanim odgovorom na podneseni prigovor/pritužbu, u daljnjem roku od 15 dana dužan podnijeti pisani zahtjev za mirno rješenje spora Službi za reklamacije, putem pošte ili na e-mail. Ako se spor između potrošača i Planet Zoe d.o.o. ne riješi na navedeni način u roku od 15 dana od primitka zahtjeva za mirno rješenje, ili je potrošač nezadovoljan pisanim očitovanjem trgovca, potrošač je ovlašten podnijeti tužbu.

Potrošač klikom na „Naručujem“ izričito potvrđuje sljedeće:
da ispunjenje ugovora započinje uz njegov izričiti prethodni pristanak u slučajevima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača, da je obaviješten o pravu na jednostrani raskid ugovora, da su mu upute i obrazac za jednostrani raskid ugovora dostupni na ovoj mrežnoj stranici, te se smatra da su mu predane da prihvaća odredbe ove obavijesti kao sastavnog dijela ugovora o kupoprodaji.

  Uvjeti - Sve